Privaatsuspoliitika

Meie veebisaidi aadress on https://www.qsys.ee/

 

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Qsys Eesti OÜ (brändi nimi QSYS)

Aadress: Mustamäe tee 6b, 10621, Tallinn

Telefon: +372 661 6611

E-post: info@qsys.ee

Koduleht: www.qsys.ee

 

Privaatsustingimused kehtivad alates 01.08.2021

Qsys Eesti OÜ-le (edaspidi QSYS) on isikuandmete kaitse oluline ning suhtume oma klientide ja koostööpartnerite andmetesse täie tõsidusega. QSYS privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid QSYS teie kohta kogub, milleks neid kasutatakse ja kellel on neile ligipääs. Palume QSYS privaatsuspoliitikaga eelnevalt tutvuda.

QSYS kogub andmeid veebilehte www.qsys.ee külastamise kohta ja kui seal viiakse läbi mõni toiming.

 

QSYS kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite QSYS- le tuvastatavaid isikuandmed. QSYS kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:

 

kasutaja e-postiaadress – liitumine uudiskirjaga või maandumislehe kaudu;

kasutaja nimi ja e-postiaadress – kui olete saatnud QSYS- le kirja;

veebilehe külastatavuse statistika – Google Analytics, Facebook Pixel kasutamisel.

 

Isikuandmete töötlemisel juhindub QSYS kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

QSYS austab teie õigusi seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

  

Terminoloogia ja definitsioonid

QSYS (juriidiline nimi on Qsys Eesti OÜ) privaatsuspoliitika baseerub GDPR- il. QSYS poolt rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui ka meie lepingulistele klientidele ning koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest üheselt aru, oleme lahti kirjutanud olulisemad terminid.

Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta.

Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud.

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega. 

 

Milliseid isikuandmeid QSYS kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe statistika

QSYS soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta QSYS kodulehte külastades järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave (kasutatava keele eelistus, asukoht). Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab QSYS automatiseeritud tööriista Google Analytics ja Facebook Pixel. Täpsem info tingimuste kohta on kirjeldatud siin.

Logid

Server, mis majutab QSYS veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (avatav veebiaadress, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehti külastate.

 

Kuidas QSYS kasutab küpsiseid?

QSYS koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega QSYS kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel. QSYS kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad püsida arvutis päevades, kuudes või aastaid. Taolised küpsised aitavad suunata teile ka internetireklaami.

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

 

Profileerimine

QSYS võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida QSYS veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

 

Päringud

Kui soovite QSYS kodulehe kaudu osta QSYS- lt teenust või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastav kontaktivorm, muu päringuvorm, või saates e-kirja aadressile info@qsys.ee.

Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber), ettevõtte nimi ja kontaktandmed. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame avalikult Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta. Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi QSYS töötajad. Päringu esitamisel kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda QSYS veebilehe majutusteenuseid pakkuv koostööpartner. QSYS veebilehe majutusteenuse pakkujaks on Zone Media OÜ www.zone.ee ja haldajaks Suundup OÜ www.koduleht.net.

Päringutest kogutud isikuandmeid säilitame nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping. Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. QSYS- il on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

 

Teenuse osutamine klientidele

Kui QSYS osutab teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

QSYS klientide isikuandmeid töötleme eelkõige kliendilepingute ja pakkumiste ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed, ametipositsioonid ning  teistest päringutest saadud andmed ettevõtte ja selle esindajate kohta kaasarvatud makse võimekus. Loetletud isikuandmeid töötleme nii kaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks QSYS töötajatele meie lepinguline raamatupidaja.

Õiguslik alus selliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kliendisuhte ajal ja 7 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) ning kliendilepingute arhiveerimiseks. QSYS- il on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks ja oma klientidega seotud dokumentide säilitamiseks.

Võlgnevuste tekkimisel haldab QSYS isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse või kui arve läheb üle 1- kuu maksetähtaja, siis avaldame võlgnevuse avalikes kanalites  ja üle 2- kuu, edastame võlgnevuse kohtusse. QSYS- l on õigustatud huvi oma klientidelt võlgnevusi sisse nõuda, kui võlgnevusi peaks tekkima klientidele osutatud teenuste puhul.

Töötleme klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 7 aastat peale kliendisuhte lõppu ka teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks. QSYS- l on õigustatud huvi säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

 

Turundus

QSYS soovib oma klientide, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid QSYS toodete/teenuste kohta. Näiteks QSYS korraldatavad kampaaniad ja pakkumised ning muu QSYS ärisektoriga seotud informatsioon.

Liitudes QSYS uudiskirjaga veebilehel www.qsys.ee, võime teile saata tulevikus e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, kampaaniatest, valdkonna õigusnormide ja standardite muudatustest ning eelseisvatest sündmustest. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti aadressi.

Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Nõusolek ei aegu. Juhul kui te ei soovi enam turunduslike teateid saada, saate end kirja lõpus oleva lingi (“eemalda listist” või “unsubscribe”) abil listist eemaldada.

QSYS võib koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga kui QSYS saadab teile e- kirja. Näiteks kas te avate e- kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning millised on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku. Enne uudiskirja saatmist võime hinnata oma kontaktide käitumist kontakti ajaloost saadud andmetest. See on vajalik, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. QSYS- l on õigustatud huvi mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.

Kui te olete meie kontaktibaasis, võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (nö look a like audience) reklaame Facebookis, Google’is, LinkedInis, Instagramis. Töötleme teie isikuandmeid nendel eesmärkidel maksimaalselt 5 aastat alates teie kontakti lisamisest kontaktibaasi.

 

QSYS- l on õigustatud huvi saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks ärialaseid suhteid.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi QSYS töötajad või lepingulised partnerid. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT- teenuseid ja raamatupidamisteenust pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

 

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi kaitsta

Kontakteerudes QSYS- ga e-posti info@qsys.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

  • õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  • õigust isikuandmete parandamisele;
  • õigust isikuandmete kustutamisele;
  • õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
  • õigust nõusoleku tagasivõtmisele.

 Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR- ist ja teistest kohalikest õigusaktidest. Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta esmalt ühendust meiega, kirjutades selleks info@qsys.ee. Kui kokkulepet ei saavutata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioon- le.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

QSYS veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid e-posti või telefoni teel.

Küsimuste korral andmetöötluse osas, pöörduge meie poole saates päring info@qsys.ee .